Takım Kültürü ve Takım Liderliği !


Günümüzde her ofiste insanlar takım oluşturmaktan, bir takımda çalışmaktan ve bir takıma ait olmaktan bahsediyorlar; ama bu insanların büyük bir çoğunluğu verimli işler başarabilecek bir takım yaratmak ve bu takımı en doğru şekilde yönetecek takım liderinin önemini gözardı ediyorlar.

Takım kültürüne dayalı organizasyonlarda, takımın başarısına katkıda bulunmak esas amacı oluşturmaktadır. Bu sonuçlar takıma dahil olan iş arkadaşlarıyla işbirliği içinde yapılır. Gruptakilerin hepsi ayrı ayrı bölümlere bağlı ve özel işleri olsa bile, takım içerisinde birlik içinde aynı hedef için belirlenmiş işleri yaparlar. Takıma dahil olan kişiler fikirlerin, planların, alınan kararların ve atılan adımların ortak bir çalışma sonucu oluşmasından dolayı daha etkili olduğuna inanırlar. Bu düşünüş tarzını oluşturmak ve bireyleri bir takımın parçası olmaya alıştırmak zor olmakla birlikte, ufak ayrıntılara dikkat edildiğinde sorun yaratmadan çözülebilecek bir konudur.

Aşağıdaki noktalar, verimli ve etkili takım çalışması sonuçlarının alınması için son derece önemlidir.

Açık Beklentiler: Takım lideri isteklerini açık ve net bir şekilde takımın üyelerine anlatabildi mi? Bu nokta takımı oluşturanların neden bir araya geldiklerini ve takımın neden yaratıldığın anlamaları ve yönetimin beklentilerine göre nasıl hareket etmeleri gerektiğini hesaplayabilmeleri açısından oldukça önemlidir.

İçerik: Takım üyeleri neden bu takıma ait olduklarının, firmanın hedeflerine ulaşmasında takım çalışmasının nasıl yardımcı olabileceğinin, ait oldukları takımın firmanın hedeflerine ulaşmadaki öneminin farkındalar mı?

Bağlılık: Takım üyeleri bu takımda olmak istiyorlar mı ve takım kültürünün önemli olduğuna inanıyorlar mı? Firmanın belirlediği hedeflere ulaşmak için takım halinde çalışılması gerektiğine, yaptıkları işin çalıştıkları firma ve kendi kariyerlerinin gelişimi için önemli olduğuna inanıyorlar mı? Yeteneklerini ve becerilerini takımın hedeflerine ulaşmasında kullanmayı istiyorlar mı? Takımın yarattığı kendilerini geliştirici ve rekabete açık ortamdan ve koşullarından hoşlanıyorlar mı?

Yetenek: Takıma doğru kişiler katılıyor mu? Takım üyelerinin her biri kendi konularında ileri bilgiye sahipler mi? Eğer böyle değillerse, takımın hangi konularda yardıma gereksinimi var? Takım, belirlenen hedeflere ulaşmada doğru stratejiye, kaynaklara ve desteğe sahip mi?

Önem: Takım çalışanları sorumluluklarının farkındalar mı? Aralarındaki iletişim akıcı ve birbirine saygı çerçevesinde mi işliyor? Risk almaya hazırlar mı? Hem takımın hem de bireylerin performansları ayrı olarak değerlendirilip ödüllendiriliyor mu? Takım çalışanları fikirlerinden dolayı yanlış anlaşılmaktan çekiniyorlar mı?

Bütün bu özellikler bir araya geldiğinde de yine bir eksik kalıyor: O da doğru takım liderinin belirlenmesidir. Yazının devamında takım liderinin neleri başarabilecek düzeyde olması gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Öncelikle takım lideri, birbirleriyle anlaşabilen ve projenin gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde olan bireyleri seçebilmelidir. Takım liderinin, kendisiyle aynı veya farklı bölümlerde çalışan ve önceden tanıdığı iş arkadaşlarından bir takım oluşturma şansı varsa, zaten yaklaşık herkesin kişilik yapıları ve değer yargıları hakkında bir fikir sahibi olduğundan, kimin kim ile daha rahat çalışabileceğini öngörebilir. Eğer daha önce tanışmadığı çalışanların da dahil olmasının faydalı olacağı bir takım kurmak gerekirse, durum biraz farklılık gösterecektir. Öncelikle takımda beraber çalışacak ufak grupları belirlemek için bir toplantı yapılmasında yarar vardır. Gerisi de biraz gözlem yeteneğine kalır. Toplantıda yanyana oturanlar veya sürekli göz temasında bulunup toplantının gidişatı ile ilglili birbirlerine olumlu-olumsuz sinyal verenler; beraber çalıştığında daha rahat anlaşabilecek olan çalışanlardır. Onları ikişerli ve üçerli gruplar halinde ortak görevlere atamak akılcı olacaktır.

Takım liderinin bir diğer önemli sorumluluğu; sorunlar oluştuğunda takımı bir arada tutabilmektir. Takım lideri, fikir ayrılıklarından oluşan anlaşmazlıkların, ortak bir görüşe bağlanmasına yardımcı olabilmelidir. Bu tip sorunların oluşmasını önlemek için, kendi belirleyeceği aralıklarla düzenli olarak toplantılar yapmalıdır. Bu toplantılarda projenin nasıl geliştiği, kimin neler yaptığı, sorunlar varsa bunların neler olduğu ve nasıl çözümlenebilecekleri konularında fikir alış-verişi yapılmalıdır. Ayrıca takıma projede kullanılması için ne kadar kaynak ayırdığı gibi mali konuların da görüşülmesi yararlıdır. Bu şekilde karşılaşılması olası parasal sorunlar önceden çözülebilir.

Takım lideri, grubu her koşul altında motive edebilmelidir. Zor bir proje üzerinde çalışan takımdaki bireyler zaman zaman huzursuzluğa ve ümitsizliğe kapılabilirler. Böyle anlarda takımı motive etmek takım liderinin görevidir. Güvenlik sistemi sözkonusu olduğunda dünyanın mükemmel olarak kabul edilen üç kumarhanesini soyacağını 11 arkadaşına açıkladığında, kimse Danny Ocean’a inanmaz; fakat planını anlatınca olaylar farklı boyut kazanır; çünkü karşısındakiler onun kararlılığını ve inancını hisseder ve ona bu yüzden güvenirler. Bu nedenle iyi bir lider, ikna yeteneği yüksek bir eylem ve söylem insanı olmalıdır.